top of page

WEDSTRIJDREGLEMENT  WEDSTRIJD WUNDERBAR

WIN EEN DEELNAME ALS MUZIKANT OF ZANGER AAN HET OFFICIELE EK-LIED VAN DE RODE DUIVELS

Dit reglement bepaalt de regels met betrekking tot de deelnemingsvoorwaarden en modaliteiten voor een online wedstrijd.

Door de KBVB, in samenwerking met ING, werd deze wedstrijd op touw gezet voor alle fans van de Rode Duivels met zangtalent of geboren muzikanten zijn.

Om deel te nemen aan deze wedstrijd volstaat het in te schrijven via het op de website www.wunderbar-band.be beschikbaar gestelde deelnameformulier en een auditievideo waarin je je talent toont, up te loaden. Minderjarige deelnemers (tussen 7 en 18 jaar) dienen tevens toestemming te hebben van ouder of voogd. Minderjarige deelnemers (tussen 7 en 16 jaar) dienen het bijkomend ter beschikking gestelde formulier, ingevuld en getekend door de ouder of voogd, te bezorgen via info@wunderbar-band.be.  

De winnaars van deze wedstrijd zullen samen de “band” en “koor” vormen die samen het officiële EK-lied van de Rode Duivels zullen uitvoeren en zo zullen deelnemen aan de “live” opname in de ING ARENA op 5 mei 2024.

1. ORGANISATOR - ALGEMEENHEDEN

Deze wedstrijd wordt ingericht door KBVB vzw met maatschappelijke zetel te 1020 Brussel, Marathonlaan 129 en met administratieve zetel te 1480 Tubize, Rue de Bruxelles 480, met ondernemingsnummer 0403.543.160 (hierna genoemd “de organisator”), in samenwerking met ING, ING Belgium (afgekort “ING”), met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Marnixlaan 24, met ondernemingsnummer 0403.200.393.

Dit reglement is ten alle tijde in elektronische vorm beschikbaar via www.wunderbar-band.be/nl/rulescontest-050524

Het reglement in papieren versie kan tevens schriftelijk worden aangevraagd bij de KBVB (Legal Department) te Rue de Bruxelles 480, 1480 Tubize. De aanvrager dient een gefrankeerde enveloppe met zijn naam en adres bij te voegen voor de verzending van het reglement.

Met uitzondering van dit reglement zal schriftelijk noch telefonisch informatie worden uitgewisseld met betrekking tot deze wedstrijd.

2. VERLOOP VAN DE WEDSTRIJD – PRIJS - TOEKENNING VAN DE PRIJS

Eenieder die zangtalent heeft of meent een geboren muzikant te zijn, kan deelnemen aan deze wedstrijd door zich in te schrijven via het op de website ter beschikking gestelde formulier; daarenboven ga je op creatieve en originele wijze aan de slag met het maken van een auditievideo waarin je je zang- of muzikanttalent en podiumtalent laat horen en zien bij het zingen of bespelen van een instrument van het lied “Wunderbar”. Om deel te nemen aan deze wedstrijd, volstaat het je in te schrijven voor en je auditievideo up te loaden op de daartoe bestemde indicatie in het formulier (met gebruikelijke upload procedure) zoals aangegeven op de website. Minderjarige deelnemers (tussen 7 en 18 jaar) dienen tevens toestemming te hebben van ouder of voogd. Minderjarige deelnemers (tussen 7 en 16 jaar) dienen het bijkomend ter beschikking gestelde formulier, ingevuld en getekend door de ouder of voogd, te mailen naar info@wunderbar-band.be

 

De deelnemers dienen te bevestigen vrij te zijn en aanwezig te kunnen zijn voor repetitie en live opname op 5 mei 2024 in de ING ARENA te Miramarstraat, 1020 Brussel.

Een jury ( geselecteerd door de KBVB en ING) zal van alle tijdige en correcte inschrijvingen de auditievideo’s bekijken, beluisteren en beoordelen. De jury zal de winnaars selecteren op basis van zangtalent ( zangvaardigheid en stemkwaliteit) of muzikantentalent, uitvoering (emotie, “podium” presentatie, verbinding met “publiek”), creativiteit en originaliteit ( eventueel eigen interpretatie van het lied Wunderbar zonder te veel afbreuk te doen aan de tekst / melodie, originele toevoegingen) rekening houdend met het beoogde doel m.n. het uitvoeren en zingen als band en koor voor de “live”-opname van het officiële EK-lied.

De jury beoordeelt vakkundig en onafhankelijk alle correct ingestuurde auditievideo’s; de jury selecteert de winnaars op basis van zang of bespelen van het instrument, stem of muziek, uitvoering, creativiteit, originaliteit in functie van het doel met name de uitvoering van het officiële EK-lied tijdens de opname op 5 mei 2024 in de ING Arena te Brussel.

De beslissing(en) van de jury zijn definitief en niet voor betwisting vatbaar.     

Na afloop van de wedstrijd zullen maximum 500 geselecteerde deelnemers muzikanten en maximum 1000 geselecteerde deelnemers zangers (zangeressen) die hebben aangegeven zeker aanwezig te kunnen en zullen zijn te Brussel op 5 mei 2024 – volledige dag -, winnaars zijn van deze wedstrijd. 

Deze geselecteerde deelnemers winnen deze “Wunderbar-band”wedstrijd en zullen allen samen zowel tijdens de repetitie als de “live-opname” op 5 mei 2024 het officiële EK-lied van de Rode Duivels “in koor” zingen en uitvoeren. Zij ontvangen tevens een gratis ticket voor een wedstrijd at home van de Rode Duivels.

De winnaars zullen persoonlijk gecontacteerd worden tussen via mail zoals door hen opgegeven.

3. DUUR – DEELNEMINGSVOORWAARDEN

De wedstrijd loopt van 15 februari 2024 tot en met 26 april 2024.

De wedstrijd staat open voor iedereen die zich inschrijft  via het ter beschikking gestelde formulier hetwelk volledig dient te worden ingevuld en op correcte wijze zijn filmpje uploadt, met uitzondering van alle personen die deelgenomen hebben aan de organisatie van de wedstrijd. Deelname aan deze wedstrijd is gratis.

Deelnemen is mogelijk vanaf 7 jaar (bij aanvang van de wedstrijd) voor zover ouderlijke of voogdelijke toestemming verkregen is (voor diegenen jonger dan 18 jaar).

Minderjarige deelnemers (tussen 7 en 18 jaar) dienen tevens toestemming te hebben van ouder of voogd. Minderjarige deelnemers (tussen 7 en 16 jaar) dienen het bijkomend ter beschikking gestelde formulier, ingevuld en getekend door de ouder of voogd, te mailen naar info@wunderbar-band.be

Om geldig deel te nemen aan de wedstrijd volstaat het om de instructies via de sociale mediakanalen van de KBVB en ING, de website www.wunderbar-band.be en/of de websites van de KBVB of ING te volgen.

De deelname aan de wedstrijd houdt een automatische, volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding van dit wedstrijdreglement in. Elke Deelnemer wordt verondersteld de inhoud van dit reglement volledig gelezen, begrepen en aanvaard te hebben. Elke inbreuk op dit wedstrijdreglement houdt de uitsluiting van de inbreukmakende deelnemer in.

Inschrijving via post, fax, email of een ander communicatiemiddel is niet toegelaten.

Een deelname is slechts geldig indien de deelnemer zich vrij kan maken en aanwezig kan zijn op 5 mei 2024 in de ING Arena te Miramarstraat, 1020 Brussel.

De deelname is slechts geldig wanneer alle gevraagde gegevens correct ingevuld zijn. Elke deelname die foute of onvolledige gegevens bevat zal uitgesloten worden en kan geen kans maken op een prijs.

Voor minderjarige deelnemers (tussen 10 en 16 jaar)  dient de organisator de toestemming vragen en bekomen vanwege de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.  

De organisator behoudt zich het recht voor om elke (poging tot) fraude te sanctioneren met onmiddellijke uitsluiting van deze wedstrijd.

Indien een winnaar niet kan bereikt worden, zal een nieuwe winnaar  geselecteerd worden. Dit is eveneens geval indien de winnaar binnen de 48 u niet reageert. 

De gewonnen prijs is persoonlijk en niet overdraagbaar. Deze kan in geen geval worden geruild tegen andere producten of diensten, noch tegen geld.

In geen geval kan worden verondersteld dat de organisator bijkomende diensten of producten - gekoppeld aan een prijs – zou verlenen of toekennen.

De organisator oordeelt onafhankelijk over het correct naleven van de deelnemingsvoorwaarden. Tegen beslissingen over uitsluiting op basis van deze regels is geen beroep mogelijk, en er wordt niet over gecorrespondeerd.

Indien een deelnemer wint en blijkt dat deze niet of niet volledig voldoet aan de deelnemingsvoorwaarden, waaronder begrepen een ouderlijke of voogdelijke toestemming voor minderjarige deelnemers en toestemming FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, verliest de deelnemer automatisch zijn recht op de prijs, zonder mogelijkheid tot schadevergoeding of enig verhaal.

De KBVB kan rechtstreeks of onrechtstreeks alle nodige controles uitvoeren om de hoedanigheid, identiteit en gegevens van de deelnemers na te gaan, waarbij de privacy van de deelnemers wordt gerespecteerd.

4. IDENTIFICATIE

De identiteit van de deelnemer wordt bepaald op basis van de gegevens die deze laatste meedeelt.

De organisator kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden indien de identificatie van een deelnemer onmogelijk is, omdat deze laatste foutieve of onvolledige gegevens meedeelt.

Het gebruik van valse gegevens leidt tot uitsluiting van de deelnemer.

5. PERSOONSGEGEVENS

Bij de registratie en deelname aan de wedstrijd deelt de deelnemer aan de organisator persoonsgegevens mee. De organisator verwerkt deze persoonsgegevens met respect voor de GDPR en de wettelijke bepalingen betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens.

Bij deelname aan de wedstrijd geven de deelnemers en desgevallend ouder(s) / voogd, hun toestemming voor het verzamelen en verwerken van hun persoonsgegevens en voor het ontvangen van berichten van de organisator in het kader van de deelname aan de wedstrijd alsook hun akkoord met de privacyverklaring (https://www.rbfa.be/nl/privacy) en het wedstrijdreglement.

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is de organisator, vzw KBVB.

De bedoelde persoonsgegevens omvatten naam, voornaam, geboortedatum, e-mailadres van de deelnemer, gsm-nummer van de deelnemer, voor de muzikanten welk instrument ze spelen, de video en mogelijke andere gegevens die nadien verwerkt worden. Deze gegevens worden verzameld met als doel het goede verloop van de wedstrijd te kunnen verzekeren, in het bijzonder de mogelijkheid om te kunnen beoordelen en met u in contact te treden met betrekking tot uw deelname, om de prijs op een efficiënte wijze te kunnen regelen. Deze gegevens worden bewaard zolang noodzakelijk voor het organiseren van de wedstrijd. Gegevens worden niet doorgegeven aan derde partijen - met uitzondering van de jury en het door de KBVB en ING aangestelde agentschap belast met de praktische uitrol van deze wedstrijd - noch aan derde landen.

De loutere persoonsgegevens worden daadwerkelijk verwijderd en dus niet langer bewaard tot na afloop van de opname van het officiële EK-lied of uiterlijk tot .

Enkel indien uitdrukkelijke toestemming werd gegeven voor het verwerken van persoonsgegevens voor marketing en communicatiedoeleinden, zullen persoonsgegevens langer worden bijgehouden.  

De organisator kan die gegevens ook gebruiken voor directe marketing doeleinden. Indien u de toestemming heeft verleend, zal u nieuwsbrieven en andere commerciële communicaties van de organisator en ING ontvangen op het opgegeven e- mailadres. In het bijzonder geeft de deelnemer toestemming aan de organisator en ING om naam- en voornaam te publiceren op diens website en op de website www.wunderbar-band.be bij het bekendmaken van de winnaars. U kunt zich te allen tijde verzetten tegen dergelijk gebruik van uw persoonsgegevens en/of deze toestemming terug intrekken door een e-mail te richten aan het adres dat in de nieuwsbrief vermeld staat.

Iedere deelnemer beschikt over het recht van toegang, wijziging en rechtzetting of verwijdering van zijn of haar gegevens. Dit recht kan worden uitgeoefend door een e-mail te richten aan de organisator op privacy@rbfa.be met een kopie van de identiteitskaart als bijlage. Indien u de gehele of gedeeltelijke verwijdering van uw gegevens vraagt voor het einde van de wedstrijd, zodat de organisator u niet meer kan contacteren, kan uw deelname ongeldig worden verklaard en kunt u alle recht op enige prijs verliezen.

Voor elke vraag en/of inlichting omtrent de bescherming van uw persoonsgegevens kan u contact opnemen met de organisator op privacy@rbfa.be.

6. AANSPRAKELIJKHEID

Indien de organisator genoodzaakt is de wedstrijd uit te stellen, in te korten of in te trekken of het reglement te wijzigen, kan de organisator hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld. De organisator behoudt zich het recht voor om enig aspect van deze wedstrijd of het verloop ervan te wijzigen of uit te stellen, te onderbreken of te beëindigen indien door enigerlei omstandigheid van overmacht of van omstandigheid onafhankelijk van haar wil of controle gerechtvaardigd zou zijn, onder meer door een rechterlijke uitspraak, zonder dat dit aanleiding kan geven tot enige aansprakelijkheid in hoofde van de organisator of schadevergoeding in hoofde van de deelnemers/deelneemsters of enige derde.

De organisator is niet verantwoordelijk voor mogelijke schade, ongevallen, overlijden of letsel van welke aard ook dat zich zou kunnen voordoen als gevolg van deelname aan deze wedstrijd, de organisatie, aanduiding van de winnaars en / of aanvaarden van de prijs. De organisator kan niet verantwoordelijk of aansprakelijk gesteld worden voor enig gebrek in de prijs of indien de prijs niet zou voldoen aan de gecreëerde verwachtingen.

De organisator is niet verantwoordelijk voor eventuele technische gebreken of problemen, onderbrekingen die het verloop van de wedstrijd kunnen belemmeren. De organisator kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor een eventuele incompatibiliteit tussen de voor de wedstrijd gebruikte technologie en de hardware- en/of softwareconfiguratie die de deelnemer gebruikt.

De organisator kan geenszins aansprakelijk worden gesteld voor een verkeerde invoering van gegevens, waardoor het onmogelijk zou zijn de deelnemer te identificeren.

7. REGLEMENT – TOESTEMMINGEN IN HET KADER VAN DEELNAME

Deelname aan de wedstrijd impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding van o.m. dit reglement – beschikbaar op de website www.wunderbar-band.be, en de beslissingen die de organisator en de jury in dit verband zal treffen.

Alle bijkomende mededelingen in verband met de wedstrijd gelden als punt van onderhavig reglement.

Indien zulks vereist is, kan de organisator dit reglement aanpassen.

Dit reglement wordt bekend gemaakt zoals bovenvermeld en kan daar desgewenst worden afgeprint. Het kan ook schriftelijk bekomen worden zoals bovenvermeld in dit reglement.

 

Bij en door de deelname aan deze wedstrijd doet de deelnemer uitdrukkelijk afstand van elk mogelijk recht op de auditievideo. De deelnemer verleent uitdrukkelijk de toestemming aan de KBVB en diens partners om de auditievideo, geheel of gedeeltelijk vrij te gebruiken, te kopiëren, te verwerken of te reproduceren voor de productie van content op eigen kanalen, zonder dat hiervoor enige vergoeding verschuldigd kan zijn noch geclaimd kan worden.

De deelnemer erkent uitdrukkelijk en aanvaardt onvoorwaardelijk dat het eventueel gebruik van de auditievideo door de KBVB of diens partners in het kader van een promotionele actie op geen enkele wijze kan aanzien worden als een selectie door de jury als winnaar.

Bij en door de deelname aan deze wedstrijd doet de deelnemer eveneens uitdrukkelijk en onvoorwaardelijk afstand van elk mogelijk recht op het opgenomen EK-lied van de Rode Duivels en/of de finale versie hiervan.

Bij en door de deelname aan deze wedstrijd erkent en aanvaardt de deelnemer onvoorwaardelijk dat hij/zij – ingeval geselecteerd – potentieel in beeld zal worden gebracht tijdens de opnamedag op 5 mei 2024. De deelnemer - en desgevallend de ouder(s) of voogd - verleent onvoorwaardelijk en uitdrukkelijk toestemming dat deze beelden door de KBVB en/of diens partners mogelijks kunnen gebruikt worden, zonder dat hiervoor enige vergoeding verschuldigd is.

8. TOEZICHT OP DE WEDSTRIJD – BESLISSINGEN – KLACHTEN

De organisator houdt toezicht op het correcte verloop van de wedstrijd.

Indien niet aan alle voorwaarden van het reglement is voldaan of in geval van misbruiken, misleiding of bedrog behoudt de organisator zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer/deelneemster(s) zonder meer van deelname aan deze wedstrijd uit te sluiten of om de teruggave van de prijs te vragen met behoud van het recht op een schadevergoeding voor geleden schade.

De uitslagen van deze wedstrijd en de beslissing van de organisator betreffende de bepaling van de winnaars zijn bindend, onherroepelijk en kunnen niet aangevochten worden.

De organisator behoudt zich het recht voor elke klacht betreffende deze wedstrijd te onderzoeken. Zijn beslissingen zijn onherroepelijk en er kan geen beroep tegen worden aangetekend.

Klachten in verband met deze wedstrijd moeten ten laatste binnen 15 werkdagen na het einde van de wedstrijd schriftelijk naar het volgende adres worden gestuurd: KBVB - legal@rbfa.be , Rue de Bruxelles 480, 1480 Tubize. In geen geval worden klachten mondeling of telefonisch behandeld. Klachten die na de voornoemde termijn worden verstuurd of die niet schriftelijk werden opgesteld, zullen niet worden behandeld.

Deze wedstrijd wordt beheerst door het Belgisch recht. Ingeval van betwistingen zijn de hoven en rechtbanken van Brussel exclusief bevoegd.

bottom of page